Печат

ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: TGO

ОБХВАТ НА РАБОТА: Проектиране, електромонтажни и строителномонтажни работи

ПРОЕКТИРАНЕ
Временно електрозахранване и инсталации на обекта
Водоснабдителна и канализационна инсталации
Противопожарна инсталация 
Проектиране на офис сгради

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция 20/0.4kV
2х 1600kVA трансформатори
Дизелгенераторна уредба 2х1125kVA с АВР
Временни електроинсталации на обекта:
    подземна силова кабелизация 0.4kV
    заземителна инсталация
    районно осветление
    мълниезащитна инсталация
    пожароизвестителна инсталация 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ:
Времени офиси за изграждане на ТЕЦ Марица Изток 1

 

Suomi

Real Estate