Проекти

Печат

ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: TGO

ОБХВАТ НА РАБОТА: Проектиране, електромонтажни и строителномонтажни работи

ПРОЕКТИРАНЕ
Временно електрозахранване и инсталации на обекта
Водоснабдителна и канализационна инсталации
Противопожарна инсталация 
Проектиране на офис сгради

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция 20/0.4kV
2х 1600kVA трансформатори
Дизелгенераторна уредба 2х1125kVA с АВР
Временни електроинсталации на обекта:
    подземна силова кабелизация 0.4kV
    заземителна инсталация
    районно осветление
    мълниезащитна инсталация
    пожароизвестителна инсталация 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ:
Времени офиси за изграждане на ТЕЦ Марица Изток 1

Печат

Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: TGO

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Цялостно проектиране и изграждане на работническо селище с капацитет 980 души за изграждането на ТЕЦ Марица Изток 1 

 

 


ПРОЕКТИРАНЕ
Част Архитектурна
Част Конструктивна
Част Електро
Част ВиК и ОВ 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ РАБОТИ:
Изграждане на инфраструктура - пътища, подземни ОВ и ВиК инсталации
Изграждане на временни жилищни и обществени помещения
Изграждане на пречиствателна станция 
Изграждане на отоплителна система 
Изграждане на районно осветление
Изграждане на електро инсталации 

Suomi

Real Estate